LEMENE-mikroverkon sähkön laadun mittaukset ja saarekekäyttö

LEMENE- ja ProCemPlus-hankkeiden yhteistyönä on toteutettu mittaus- ja datanhallintajärjestelmä sähkön laadun monitorointia varten Lempäälän Marjamäen mikroverkkoon. Monitoroinnista kerättyä dataa käytetään osana mikroverkon energiaresurssien ja saarekekäytön toiminnan analysointia ja kehitystä. Mittausdataa voidaan hyödyntää myös LEMENE-mikroverkosta kehitetyn transienttisimulointimallin toiminnan todentamisessa. LEMENE LEMENE-hanke on syntynyt ajatuksesta tuottaa ja käyttää energiaa (sähkö, lämpö, kylmä) paikallisesti, jolloin investointeja voidaan tehdä keskitetysti ja saada tätä kautta investointien kannattavuutta korkeammalle tasolle. Samalla LEMENE osaltaan vastaa energiamurrokseen ja auttaa saavuttamaan päästötavoitteita keskittämällä investoinnit Read more…

Energiayhteisöjen johtamisen monet lähtökohdat

Uudenlaiset energiayhteisöt edellyttävät uudenlaista johtamista ja koordinointia niiden monipuolisten toimintojen vuoksi. Ne pyrkivät esimerkiksi optimoimaan kulutuksensa oman tuotannon mukaisesti, osallistumaan joustomarkkinoille ja minimoimaan huippukulutuksia. Verrattuna perinteisiin vain energian tuotantoon keskittyviin energiayhteisöihin, muutos on merkittävä. Siirryttäessä yksittäisistä kuluttajista yhteisötasolle, myös mukana olevien sidosryhmien määrä kasvaa. Tässä blogitekstissä pohditaan energiayhteisön eri johtamistapoja lyhyesti kysymyksen, ’Minkälaisen yhteistyön muotona energiayhteisö voidaan nähdä?’, kautta. Energiayhteisö yhteisönä Yhteisön johtamisessa korostuvat yhteisön jäsenten yhteinen arvopohja ja identiteetti. Paikallisissa energiayhteisöissä identiteetti linkittyy lähiympäristöön Read more…

Flexible, decoupled simulation platform for complex energy system

The electricity distribution system is complex, and the future will introduce new management-related challenges. In the future, there will be even more of distributed energy resources (DER) and renewable energy. On the other hand, the system includes a variety of stakeholders that can either co-operate or compete to gain economical advantage, which is a challenge to management. Management requires sophisticated software tools, which can be developed with the help of simulation systems, such as Simulation Read more…

Rakennusten energiatehokkuus ja energiayhteisöt

Energiamurroksen myötä merkittäviä muutoksia tapahtuu sekä energian tuotannossa että käytössä, missä keskeinen osa on energiatehokkuuden parantaminen niin teollisuudessa kuin rakennetussa ympäristössäkin. Lisääntyvä paikallinen, uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiatuotanto on osa tätä muutosta ja sen tehokas hyödyntäminen luo myös tarvetta osaltaan energiayhteisöjen muodostumiselle. Energiayhteisöt haastavat kehittämään niin teknisiä ratkaisua, markkinoita kuin säädöskenttääkin.  Asiakkaan muuttuu aktiiviseksi toimijaksi ja energiatuotannon hajautuminen pakottaa löytämään uusia näkökulmia sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Miten sitten energiayhteisöt ja aktiiviset asiakkaat on tällä hetkellä rakentamisen Read more…

Regulating energy communities is an EU-wide learning-by-doing process

The EU member states’ implementation of the directives for energy communities (ECs) from Renewable energy directive (REDII) and the fourth Electricity Directive is closing as June 2021 approaches. There are many definitions handling them (Citizen energy communities, Renewable energy communities, Jointly acting renewable self-consumers) and even more ways of implementing them nationally. Because there are many similarities and overlaps in the directives, this blog handles them all together and tries to make sense of what Read more…

Energiayhteisöt osana energiajärjestelmää

Maailmanlaajuisesti meneillään oleva uusiutuvaan energiantuotantoon pohjautuva energiajärjestelmien murros edellyttää järjestelmän joustavuutta lisääviä ratkaisuja. Joustomarkkinoiden käytännön toteutus riippuu ympäröivän markkinan rakenteesta, mutta teknologiset ratkaisut ja palvelumallit ovat räätälöitävissä paikallisten tarpeiden mukaan, mikä luo joustoa tukeville ratkaisuille globaalin ja suuren taloudellisen potentiaalin sisältävän markkinanäkymän. Uudessa Sähkömarkkinadirektiivissä (EU) 2019/944 yhtenä keskeisenä ajatuksena on asiakkaan roolin korostaminen. Direktiivin määrittelemän “aktiivisen asiakkaan” lisäksi direktiivi määrittelee energiajärjestelmän osalta uutena toimijana ”kansalaisten energiayhteisöt”, joilla tarkoitetaan ”oikeushenkilöä, joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien Read more…

Energian uusi arvo

SENECC yhteisön perustajajäsenistöön kuuluvat VTT:läiset Kari Mäki ja Sanna Öörni kirjoittivat vuoden 2018 Energiamessuja varten blogikirjoituksen, jossa he pohtivat energian roolia tulevaisuudessa. Auringolla ja tuulella tuotetun energian lisääntyessä energiajärjestelmässämme energian arvo muuttuu, joskus tulevaisuudessa kuluttaja voi jopa ansaita rahaa kuluttamalla sähköä. Digitalisaation ja sähkömarkkinoiden kehittyessä kuluttajille syntyy uusia mahdollisuuksia käydä kauppaa energialla ja vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Blogiteksti on luettavissa kokonaisuudessaan sen alkuperäisessä julkaisupaikassaan, osoitteessa: https://www.energiamessut.fi/blogi/–Energian_uusi_arvo_–/index.tmpl?sivu_id=8377&id=334#.W3LB3egzZaQ

Älykäs sähköverkko – itseisarvo vai ratkaisun avain?

Energiajärjestelmä on suuren murroksen kohteena. Tämä koskee erityisesti sähköenergiajärjestelmää. Globaalissa mittakaavassa sähköenergian merkitys kasvaa koko ajan yhteiskuntien kehittyessä, päästöjä vähennettäessä ja parannettaessa energiatehokkuutta. Moni energiatehokkuutta parantava toimenpide itse asiassa kasvattaa sähköenergian tarvetta ja merkitystä; tästä hyvänä esimerkkinä liikenteen sähköistyminen. Mutta mihin tarvitaan älykästä sähköverkkoa? Eikö vanha enää toimi? Onko älykkäässä sähköverkossa kyse vain olemassa oleviin järjestelmiin perustuvasta jatkumosta vai 15 vuoden päässä tulevaisuudessa siintävästä täysin uudesta järjestelmästä? Vastaus on ”sekä että”.  Tänään tehtävillä investointipäätöksillä rakennetaan Read more…